KVALITET & MILJÖ

HÅLLBARHETSPOLICY
KVALITETSPOLICY
MILJÖPOLICY
HÅLLBARHETSPOLICY

Hållbarhetspolicy

 

Omfattande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande för MJ Fjärrvärme & VVS AB

 

MJ Fjärrvärme & VVS AB är ett tjänsteföretag som arbetar med installationer av fjärrvärmeanläggningar, värmepumpar och alla typer av VS-arbeten samt elinstallationer, vitvaror och fastighetsservice. Hållbar kvalitet Vår affärsidé är att vara en långsiktig partner som erbjuder service och underhåll som leder till effektiviseringar och en problemfri vardag hos våra kunder och beställare. Det ska vi göra genom att ha utbildad och kompetent personal som arbetar med kvalitets- och miljöprodukter mot stora och små fastighetsägare.

 

Vår målsättning är att vara lyhörda mot våra kunders behov och krav och därigenom bli bäst på denna typ av arbeten. Tillsammans med beställaren medverkar vi till att kund och kundens kund blir nöjd.

 

Hållbar miljö

Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att utveckla och välja leverantörer och produkter på ett sätt, som tar hänsyn till både människan och miljön. Vi påverkar miljön genom våra processer och de produkter vi köper in, transporter, produkternas funktion och i avfallshanteringen. Vi ska därför i alla faser av våra produkters och tjänsters livscykel, sträva mot att minimera uppkomst och spridning av ämnen som kan ge negativa effekter på hälsa och miljö samt att hushålla med resurser för att minska miljöpåverkan. På det viset motverkar och förebygger vi förorening till följd av vår verksamhet.

 

Hållbar arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vårt arbete kännetecknas av öppenhet och samverkan mellan alla roller inom företaget. Vi identifierar och agerar löpande på risker vi upptäcker i vardagen. Alla våra anställda har ansvar och befogenheten att rapportera och agera på eventuella avvikelser eller missförhållanden i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. På det sättet uppnår vi ständig förbättring. Rapportering kan ske utan risk för repressalier. På det sättet skapar vi en stimulerande och långsiktigt hållbar arbetsplats för alla våra anställda.

 

 

Hållbart socialt ansvarstagande

Vårt företag ska kännetecknas av professionalism och precision. I alla kontakter med våra anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners, myndigheter och andra intressenter, har vi en öppen och transparent attityd. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, kränkande särbehandling, barnarbete eller andra former av hot och tvång. Vi bevakar och följer alla relevanta legala och andra bindande krav, inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, i syfte att kontinuerligt ligga steget före och ständigt förbättra vår verksamhet.

 

Linköping den 5 april 2019

Michael Nilsson/Vd MJ Fjärrvärme & VVS AB

KVALITETSPOLICY
MILJÖPOLICY